++ ท่านสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ได้ในช่องทางนี้ จากคลังความรู้ในเว็บไซต์ www.pnbpeo.go.th/pro/km ++