ความเป็นมาของระบบ


ระบบสารสนเทศจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์สำหรับรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบการทำงานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หมวด 4 : ประเด็นที่ 4.3 : ระดับพื้นฐาน (Basic) ความสาเร็จในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ .