วันที่   28   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สถานศึกษาสีขาว หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)