วันที่   13   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)