วันที่   10   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)