วันที่   7   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม ZOOM Meeting หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)