วันที่   6   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมการจัดงานวันครู หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)