วันที่   15   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)