วันที่   10   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ของเอกสารหลักฐานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)