วันที่   19   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)