วันที่   12   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรากีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2565 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)