วันที่   11   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)